Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 WWW.SECRETPLACE.PL

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://secretplace.pl/, dalej jako „Strona”. 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Playroom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialności
00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14
NIP: 5272898555,  REGON: 383865269, KRS: 0001006865

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@secretplace.pl lub pod numerem tel.:  +48 501 93 33 32 (godz. 08.00-16.00).
3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@playroom.com.pl.
6. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej, lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
7. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Konto Użytkownika

1. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik podaje dane osobowe wymagane do założenia konta, tzn. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są przetwarzane przez Administratora na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu założenia i utrzymywania konta.
2. Użytkownik ma możliwość podania swoich innych danych osobowych tj. adres i numer telefonu, które mogą być później wykorzystywane w celu realizacji zamówienia. Podanie tych danych na etapie rejestracji jest nieobowiązkowe.
3. Dane osobowe dotyczące konta Użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, przy czym po jego usunięciu, dane o zamówieniach będą przetwarzane dalej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych zawartych w koncie, ma możliwość ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia konta. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

2. Zamówienia

1. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. W zależności od wybranej opcji dostawy niezbędne może być podanie również numeru telefonu.
2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli Użytkownik zamówi fakturę, dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury i  uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. W przypadku dochodzenia roszczeń, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w celu obrony przed roszczeniami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe widniejące na fakturze będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.
5. Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO).
6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

3. Newsletter

1. Użytkownik chcąc zapisać się do Newsletter, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby zapisać się do Newslettera i otrzymywać wiadomości dotyczące oferty Sprzedawcy (aktualności, rabaty, materiały informacyjne).
2. Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest w tym zakresie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych w związku z wyrażoną zgodą i zamówieniem Newslettera.
3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. Formularz kontaktowy 

1. Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. 

5. Dodaj komentarz

1. Użytkownik chcąc dodać komentarz na blogu, musi podać swoje imię lub nick, adres e-mail oraz treść komentarza/opinii.  Dane te będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza na Stronie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest publikacja i zarządzanie komentarzami pod artykułami zamieszczanymi na blogu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu opublikowania komentarza.
3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas publikacji danego komentarza przy czym, Administrator informuje, że usunięcie komentarza odbywa się na wniosek Użytkownika, który dany komentarz zamieścił.

III. ODBIORCY DANYCH

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. kurierzy / spedytorzy / przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu dostawy Produktu Klientowi,
b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony i sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),
d. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).


 Uaktualnienie: 09.09.2020 r.

 
Polityka prywatności
Format: pdf